Solar Harderwijk
Solar Harderwijk

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Solar Harderwijk BV. 

Artikel 1. Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Solar Harderwijk BV inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende installatiewerkzaamheden.

 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Product: zonneboiler, zonnepanelen, en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. Leverancier: Solar Harderwijk BV
 3. Koper: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Solar Harderwijk BV. Dit kan zowel de consument, die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, als de zakelijke klant, die geen consument is, zijn.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 De door Solar Harderwijk BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 7 dagen en zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende offerte door Solar Harderwijk BV is ontvangen en de offerte aanvaardt.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Leverancier, zijn voor risico van de Koper. De Koper kan daar derhalve geen rechten aan ontlenen.

2.4 Elk aanbod is strikt vertrouwelijk en persoonlijk gericht tot de Koper, De Koper is niet gerechtigd de inhoud van een aanbod met derden te bespreken. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de Overeenkomst achten partijen de bedrage (prijzen, boetes, et cetera) redelijk en billijk.

2.5 Alle opgaven door Solar Harderwijk BV van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan zijde van Solar Harderwijk BV.

2.6 De Overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde Producten aangegaan.

2.7 Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

 

Artikel 3. Prijs

3.1 Alle prijzen zijn gebaseerd/bepaald op ten tijde van de opgave van de prijs of de totstandkoming van de Overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstof-, energie-, brandstof- en materiaalprijzen, invoerrechten, transport-/vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na sluiting van de Overeenkomst, maar voor de levering door Solar Harderwijk BV wijzigingen van één of meer deze prijsbepalende factoren mochten voordoen (in het algemeen of in elk geval gerekend door de vaste/gebruikelijke leverancier van Solar Harderwijk BV), dusdanig dat dit tot een 10% of meer verhoging van de inkoopprijs van een factor leidt, heeft Solar Harderwijk te allen tijde het recht de overeengekomen prijs gedurende de Overeenkomst conform deze verhoging aan te passen. Door partijen wordt deze omstandigheid uitdrukkelijk als onvoorzien aangemerkt.

3.2 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is –tenzij anders vermeld – inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van Leverancier komen.

3.3 De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Solar Harderwijk BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en Installatie

4.1. Solar Harderwijk BV zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.2 Door Solar Harderwijk BV  verstrekte adviezen aan de Koper inzake de Producten en diensten, welke al dan niet zijn verwerkt in een offerte, worden naar goeddunken van Solar Harderwijk BV  verstrekt. Hieraan kunnen door de Koper geen rechten worden ontleend

4.3 Solar Harderwijk BV zorgt voor het opleveren van een werkend zonnesysteem. Er is sprake van een werkend zonnesysteem indien alle panelen zoals in de Overeenkomst vermeld, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkend online monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend zonnepanelensysteem. Solar Harderwijk BV zorgt bij oplevering éénmalig voor de werking van de online monitoring. Eventuele werkzaamheden na oplevering, zoals, maar niet beperkt tot, het controleren/realiseren van een online monitoring, worden verricht tegen het gangbare uurtarief van Solar Harderwijk BV.

4.4 Solar Harderwijk BV zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de Overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Koper Solar Harderwijk BV altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

4.5 Het staat Solar Harderwijk BV vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de Overeenkomst uitgesloten.

4.6 De Koper erkent dat Solar Harderwijk BV alleen op de hoogte is van, en invloed kan uitoefenen op, de door haar aangelegde elektra en overige geleverde en aangebrachte zaken. De reeds bestaande en/of door derden aangelegde elektra of geleverde of aangebrachte zaken vallen niet onder de werkzaamheden of verantwoordelijkheid van Solar Harderwijk BV.

4.7 Het verrichten van een bouwkundige keuring van het object waarop / waaraan de werkzaamheden worden verricht c.q. de door Solar Harderwijk BV geleverde Producten worden geplaatst, behoort niet tot de werkzaamheden van Solar Harderwijk BV. Een eventuele inspectie voorafgaand, tijdens of na afloop van de werkzaamheden kan niet als een bouwkundige keuring worden aangemerkt. Solar Harderwijk BV adviseert de Koper met klem om voorafgaand aan de werkzaamheden c.q. de levering een onafhankelijke bouwkundige keuring te laten verrichten.

4.8 De (voorlopige) conclusie van Solar Harderwijk BV, op basis van een inspectie, aangaande de geschiktheid van het dak voor de werkzaamheden c.q. Producten van Solar Harderwijk BV, kan niet worden opgevat als een daartoe strekkende garantie van Solar Harderwijk BV.

4.9 De Koper aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door De Koper tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Solar Harderwijk BV de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Koper. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Solar Harderwijk BV dit als een aanvullende opdracht aan De Koper in rekening. Solar Harderwijk BV mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Koper in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Solar Harderwijk BV zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).

4.10 Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren Producten gaat op de Koper over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

4.11 De opslag van de Producten, vanaf het einde van het transport, komt voor rekening en risico van de Koper. Indien de Producten zijn opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Solar Harderwijk BV wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de Koper niet gerechtigd de goederen te verplaatsen.

4.12 Solar Harderwijk BV behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden te staken indien blijkt dat asbest aanwezig is in het materiaal waarop / waaraan de werkzaamheden worden verricht of dat het dak naar mening van Solar Harderwijk BV niet geschikt blijkt om de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Elke eigendomsoverdracht op basis van de Overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Koper nadat deze al hetgeen de Koper ter zake uit de Overeenkomst aan Solar Harderwijk BV verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. De Koper is derhalve niet gerechtigd om deze Producten te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

5.2 De Koper dient, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, Solar Harderwijk BV tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de Producten. De Koper is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

5.3 Wanneer de Koper in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Koper verplicht op verzoek van Solar Harderwijk BV alle benodigde medewerking te leveren waardoor Solar Harderwijk BV weer onbezwaarlijk over de geleverde (en geïnstalleerde) Producten kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Solar Harderwijk BV het geleverde te deinstalleren en retour te zenden. Het voorgaande geldt op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de Producten gedurende de periode dat zij zich onder de Koper bevonden, komen voor diens rekening en risico.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de Koper de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan. Wordt op factuur verkocht, dan dient de geldsom binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking

6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Koper vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de Koper een consument is, dan is de Koper de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de Koper in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Koper. Bij de Koper zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de Koper zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld in overeenstemming met de Wet Incassokosten.

6.3 Iedere betaling door de Koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Koper tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

6.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Solar Harderwijk BV is het de Koper niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 7. Garantie materialen 

7.1. De Koper aanvaardt dat alle Producten/materialen worden verkocht en/of verwerkt met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Op al deze Producten wordt slechts garantie verleend voor zover en als zolang de fabrikant fabrieksgarantie heeft verleend. De Koper kan hierover informatie vragen aan Solar Harderwijk BV.

7.2. De Koper dient uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk of via de e-mail bij Solar Harderwijk BV te melden binnen 14 dagen na constatering. De Koper, zijnde een consument, dient gebreken binnen 2 maanden na constatering aan Solar Harderwijk BV kenbaar te maken.

7.3. Indien Solar Harderwijk BV de garantieclaim van de Koper accepteert, dan is Solar Harderwijk BV verplicht binnen 30 dagen nadat de Koper hem het gebrek heeft gemeld het gebrek te herstellen dan wel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek te doen.

7.4. Solar Harderwijk BV zal, in het geval van een gebrek, het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Koper de kosten draagt voor retournering van het geleverde.

7.5. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) de Producten leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

7.6 Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Koper is toe te rekenen of de Koper Solar Harderwijk BV omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan de Koper is toe te rekenen ligt bij de Koper.

7.7. De Koper heeft geen recht op garantie indien de installatie van of onderhoud aan de Producten niet door een door Solar Harderwijk BV ingeschakelde elektricien plaats vond.

7.8. Klachten over het geleverde Producten worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt afgewezen indien:

 1. door de Koper en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde Producten zijn uitgevoerd;
 2. de geleverde Producten door de Koper (deels) is verwijderd of verplaatst;
 3. de verstrekte gebruiksinstructies en controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
 4. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de Koper;
 5. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
 6. gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, vliegende objecten, reinigingsmiddelen, contact met chemische gassen of vloeistoffen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, brand, blikseminslag, extreme weersomstandigheden;
 7. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
 9. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
 10. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of Producten die niet door Solar Harderwijk BV zijn geleverd;
 11. gebreken het gevolg zijn van gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Solar Harderwijk BV of van vormveranderingen van het object waarop het PV-Systeem bevestigd is.

Artikel 8. Montage/ installatie

8.1 Het Product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het Product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden, indien vereist het (laten) aanbrengen van een productiemeter, voor zover van toepassing het verzorgen van subsidieaanvraag in het kader van Stimuleringsregeling Duurzame Energie en alle verdere administratieve handelingen om die subsidie eventueel toegewezen te krijgen, maar niet de periodieke administratieve handelingen die nodig zijn om subsidie na elke meetperiode te innen en/of te behouden. De Koper is derhalve zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en behouden van de subsidie.

8.2 De Koper is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e. er zorg voor dragen dat Solar Harderwijk BV tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens. f. het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie, gas en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Koper.

8.3 De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

8.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.

8.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

8.6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht – ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Solar Harderwijk BV zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Solar Harderwijk BV voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantie voorwaarden.

9.2 Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Solar Harderwijk BV leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot de hoogte van het factuurbedrag van de schadeveroorzakende gebeurtenis vermeerderd met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Solar Harderwijk BV gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

9.3 Aansprakelijkheid van Solar Harderwijk BV reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

9.4 In geval van schade ten gevolge van of tijdens de installatiewerkzaamheden kan Solar Harderwijk BV enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

9.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Solar Harderwijk BV te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Op de Koper rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Solar Harderwijk BV heeft het recht de Overeenkomst met De Koper met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien:

 1. a) De Koper zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solar Harderwijk BV ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
 2. b) Aan de Koper (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, De Koper een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Koper onder curatele of bewind wordt gesteld;
 3. c) er op een aan de Koper toekomend recht beslag wordt gelegd;
 4. d) zij binnen twee werkdagen na het aanvaarden van de overeenkomst door de Koper tot het besluit komt de opdracht, om welke reden dan ook, niet te willen uitvoeren.

10.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door de Koper aan Solar Harderwijk BV verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

10.3 Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Solar Harderwijk BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

11.2 De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Solar Harderwijk BV zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Solar Harderwijk BV of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Solar Harderwijk BV geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, im- en/of exportbeperkingen, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en ziekte.

12.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Solar Harderwijk BV opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Solar Harderwijk BV onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Solar Harderwijk BV bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Koper en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


12.3 Indien Solar Harderwijk BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

13.2 In het geval dat uit de Overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Solar Harderwijk BV haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Solar Harderwijk BV haar hoofdvestiging heeft.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Solar Harderwijk BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Koper een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Afspraak inplannen

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact op. 

Contactinformatie
Overige informatie

Vraag een offerte aan

*Wij zullen na het invullen van het formulier contact met u opnemen over de specificaties voor het opstellen van de offerte. 

Solar Harderwijk